苏教版一年级下册语文期末归类复习3


您现在位置:小学语文教学资源网试题下载
试题
名称
苏教版一年级下册语文期末归类复习3(一年级下册 苏教版)
下载
地址
试题下载地址1    下载地址2
分 享
如果您在下载时出现“找不到网页”的错误提示,则表明你的IE需要设置:打开IE浏览器,点顶上菜单栏中的“工具——Internet选项——高级”,找到“用UTF-8发送URL”这项,把前面的勾去掉。(观看视频演示)
试题预览
期末归类复习3
一、苏教版一年级下册看拼音写词语:
bù  gǔ     xìng huā   chūn yǔ   jìn  zǒu     shǒu zú  
(      )   (      ) (     ) (      )   (     )
tiào gāo     chōng pò  biāo qiāng   bǐ huà      bēn chí
(      )   (      ) (     ) (      )   (     )
chí táng    yǎng xiā   xiào shēng   fā  yá    huān yíng 
(      )   (      ) (     ) (      )   (     )
zài jiàn      luò jìn    sàn bù    hǎi yáng     tiào yuè  
(      )   (      ) (     ) (      )   (     )
hán qì       xiū xi    āi  zhe    cǎo yuán     mù mín  
(      )   (      ) (     ) (      )   (     )
liàn xí      cān jiā     jì  yì    sōng shù      huídá
(      )   (      ) (     ) (      )   (     )
gù xiāng      yǐhòu     gōng kè    dào chù     mǔ qīn
(      )   (      ) (     ) (      )   (     )
jīn tiān    yīng dāng   hào xué   chī fàn     shǎn guāng  
(      )   (      ) (     ) (      )   (     )
duō shǎo     yí bàn    xià tiān    tái fēng      léi yǔ 
(      )   (      ) (     ) (      )   (     )
qīng wā     hé yè     xīng xing   qiān niú     zhī nǚ
(      )   (      ) (     ) (      )   (     )
 běi dǒu    qún zhòng  huáng tǔ     dān wèi    qīng jié 
(      )   (      ) (     ) (      )   (     )
qǐng zuò    yǎn jing   shì qing      zuìjìn     yǔ máo  
(      )   (      ) (     ) (      )   (     )
 fēng mǎn  fēi cháng   jué xīn     tiān kōng   lián máng
(      )   (      ) (     ) (      )   (     )
nán jí    dà xiàng    shì jiè     zhàn lì   míng liàng
(      )   (      ) (     ) (      )   (     )
chuān xíng  huǒ bàn    wǎn fàn    hán lěng   chēng hu
(      )   (      ) (     ) (      )   (     )
xīn kǔ     měi lì    hēi bǎn     děng hòu    kǒu kě
(      )   (      ) (     ) (      )   (     )
zhōng yú    huà shān  páng biān    qián wǎng   yán yǔ
(      )   (      ) (     ) (      )   (     )
hěn jiǔ    kòng xián   sòng gěi     zěn me     wū hēi
(      )   (      ) (     ) (      )   (     )
tái tóu   shàng wǎng  dōng tiān   shēng dòng  chéng jiù
(      )   (      ) (     ) (      )   (     )
xià ba     bú yào    dā yìng    nǎi nai    gāo xìng
(      )   (      ) (     ) (      )   (     )


二、反义词。
往-(    )是-(    )有-(    )热-(    )里-(    )
老-(    )天-(    )多-(    )黑-(    )高-(    )
先-(    )坏-(    )哭-(    )高-(    )晚-(    )
古-(    )闲-(    )弯-(    )问-(    )无-(    )
减-(    )静-(    )远-(    )进-(    )长-(    ) 
前-(   ) 来-(   ) 外-(  ) 慢-(   ) 大-(   ) 
来-(   ) 收-(   ) 合-(  )上-(   ) 明-(   )
出-(  ) 水-(   )开-(   ) 东-(   )南-(   )
美-(   )  假-(   )   答-(   )    死-(   )     
三、填上合适的量词
一(  )春雷 一(  )骑手 一(  )松树  一 (  ) 火车  
一(  )电脑 一(  )鲜花 一(  )眼睛  一(  )好字 
一(  )比赛 一(  )星星 一(  )草原  一(  )石碑    
一(  )台风 一(  )春雨 一(  )竹椅  一(  )桌子 
一(  )蒲扇 一(  )森林 一(  )伞    一(  )小岛
一(  )种子 一(  )红旗 一(  )浪花  一(  )白云  
一 (  ) 歌曲 一 (  ) 小舟 一(  )青蛙  一(  )枫叶  
一(  )草坪 一(  )石头 一(  )小河  一 (  ) 戏       
一(  )飞船 一(  )牛   一(  )马    一(  )信     
一(  )衣服 一 (  ) 明月 一(  )花    一(  )手  
一(  )气   一 (  ) 车厢 一(  )军队  一(  )塔

试题下载地址1    试题下载地址2
  (提示:关键词之间用空格隔开)
浏览更多试题,请访问
本页手机版